NJOFTIM PER DHENIE TË KONTRATES-Krijimi i bazes se te Dhenave Statistikore per Analiza te Tregut”