Njoftim për kontratë-“Shërbime Pastrimi të Hapësirave të ART-së”