Njoftim per Kontratë-“Sigurimi i Automjeteve të ART-së”