Njoftim per Kontratë-“Furnizim me Pranues –Receiver Portable”