Njoftim per Kontratë-Furnizimi dhe Instalimi i Pajisjeve të Mbrojtjes së Objektit të ART-së/Kamera, Alarm dhe Shuarje Automatike të Zjarrit