Njoftim per Kontratë-Furnizim me dy Vetura për nevoja të ARKEP-it