Njoftim per Kontratë-Ngritja e Infrastrukturës për Monitorim të Parametrave të Cilësisë së Shërbimeve Telekomunikuese (Telefonisë Fikse dhe Mobile)