Njoftim per Kontratë- Drive Test System për monitorimin e shërbimeve te reja te ofruara përmes teknologjive 3G, 4G (LTE)