Njoftim per Kontratë-“Krijimin e Qendrës Kompjuterike dhe Reagime Emergjente/CERT në nivel nacional - Ndërtimi i Kapaciteteve fillestare”