“Krijimi i Platformës për Kontrollin e Kualitetit (QoS) të Shërbimit të Qasje në Internet (IAQSME)”/Ritenderë