Krijimin e Platformes per Kontrollin e Kualitetit (QoS) te Sherbimit te Qasjes ne Internet (IAQSME)