Raportet vjetore

Kjo faqe përmban raportet vjetore që ARKEP i ka dorëzuar deri më tani Kuvendit të Kosovës.

 • Prishtinë, 23 Nëntor 2022

  Raporti Vjetor i Punes se ARKEP - 2021

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (Autoriteti), në zbatim të Ligji Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike dhe Ligjit Nr. 06/L-038 për Shërbimet Postare, publikon Raportin e rregullt Vjetor të Punës për vitin 2021.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 21 Tetor 2021

  Raporti Vjetor 2020

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (Autoriteti), në zbatim të Ligji Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike dhe Ligjit Nr. 06/L-038 për Shërbimet Postare, publikon Raportin e rregullt Vjetor të Punës për vitin 2020.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 21 Tetor 2021

  Raporti Vjetor 2019

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (Autoriteti), në zbatim të Ligji Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike dhe Ligjit Nr. 03/L-173 për Shërbimet Postare, publikon Raportin e rregullt Vjetor të Punës për vitin 2019.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 21 Tetor 2021

  Raporti Vjetor 2018

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (Autoriteti), në zbatim të Ligji Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike dhe Ligjit Nr. 03/L-173 për Shërbimet Postare, publikon Raportin e rregullt Vjetor të Punës për vitin 2018.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 26 Mars 2019

  Raporti Vjetor 2017

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (Autoriteti), në zbatim të Ligji Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike dhe Ligjit Nr. 03/L-173 për Shërbimet Postare, publikon Raportin e rregullt Vjetor të Punës për vitin 2017.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 30 Janar 2018

  Raporti Vjetor 2016

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (Autoriteti), në zbatim të Ligji Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike dhe Ligjit Nr. 03/L-173 për Shërbimet Postare, publikon Raportin e rregullt Vjetor të Punës për vitin 2016.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 06 Tetor 2016

  Raporti Vjetor 2015

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (Autoriteti), në zbatim të Ligji Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike dhe Ligjit Nr. 03/L-173 për Shërbimet Postare, publikon Raportin e rregullt Vjetor të Punës për vitin 2015.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 08 Dhjetor 2015

  Raporti Vjetor 2014

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (Autoriteti), në përputhje dhe zbatim të dispozitave të aplikueshme nga Ligji Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike dhe Ligji Nr. 03/L-173 për Shërbimet Postare, publikon Raportin e rregullt Vjetor të Punës për vitin 2014 të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 03 Shtator 2014

  Raporti vjetor 2013

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (Autoriteti), në përputhje dhe zbatim të dispozitave të aplikueshme nga Ligji për Komunikimet Elektronike, Nr. 04/L-109 dhe Ligjit për Shërbimet Postare Nr. 03/L-173, ka publikuar Raportin Vjetor të Punës për vitin 2013 të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 18 Korrik 2013

  VENDIM KK 530.2.13 Miratimi i Raportit Vjetor te ARKEP per V.2012

  Kuvendi i Republikës së Kosovës në seancën plenare të mbajtur me dt. 12 Korrik, 2012 pas shqyrtimit të raportit vjetor me shumicë të votave nga deputet e pranishëm kanë miratuar raportin vjetor të ARKEP-t.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 29 Maj 2013

  Raporti vjetor 2012

  Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit (ART) si paraardhësi ligjor i Autoritetit Rregullativ të
  Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), në përputhje dhe zbatim të dispozitës së nenit 11
  paragrafët 2) dhe 3) të Ligjit për Komunikimet Elektronike, Nr. 04/L-109 (këtej e...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 24 Maj 2012

  Raporti vjetor 2011

  Bordi i ART-se me datën 11/05/2012 ka përgatitur Raportin Vjetor lidhur me aktivitetet, të arriturat kryesore të ART së bashku me sfidat e hasura gjatë vitit 2011. Raporti është strukturuar në pajtim me dispozitat e nenit 13 paragrafi (7) të Ligjit për Telekomunikacionin Nr. 2002/7 i...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 19 Maj 2011

  Raporti Vjetor 2010

  Bordi i ART-se me date 13.05.2011 ka përgatitur Raportin Vjetor lidhur me aktivitetet, të arriturat kryesore të ART së bashku me sfidat e hasura gjatë vitit 2010. Raporti është strukturuar në pajtim me dispozitat e nenit 13 paragrafi (7) të Ligjit për Telekomunikacionin Nr. 2002/7 i amandamentuar...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 31 Dhjetor 2009

  Raporti vjetor 2009

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 31 Dhjetor 2008

  Raporti vjetor 2008

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 31 Dhjetor 2007

  Raporti vjetor 2007

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 31 Dhjetor 2006

  Raporti vjetor 2006

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 31 Dhjetor 2005

  Raporti vjetor 2005

  lexo më shumë