Ligjet

Ligjet e miratuara deri më tani për rregullimin e tregut të komunikimeve elektronike, shërbimeve postare dhe shoqërisë së Informacionit:

Nr.

Emërtimi i dokumentit

Nr.Ref

Data

 

Statusi

1

Ligji për Komunikimet elektronike

04/L-109

04 Tetor 2012

 

Në fuqi

2

Ligji për Telekomunikacion

2002/7

03 Maj 2003

 

I shfuqizuar me Ligjin Nr.04/L-109

3

Amandamentimi i Ligjit Nr.2002/7

03/L-085

13 Qershor 2008

 

I shfuqizuar me Ligjin Nr.04/L-109

4

Ligji për Shërbimet Postare 

06/L-038

17 Janar 2019

 

Në fuqi

5

Ligji për shërbimet e shoqërisë informatike

04/L-094

15 Mars 2012

 

Në fuqi

 

Politikat e Sektorit të Komunikimeve Elektronike - Axhenda Dixhitale për Kosovën 2013-2020