Rregulloret

Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare ka mandatin dhe kompetencat për nxjerrjen e rregulloreve dhe udhëzimeve (rregullave administrative) për implementimin dhe zbatimin e Ligjit për Komunikime Elektronike.

Ne vijim do mund te njiheni me te gjitha rregulloret e nxjerra nga Bordi Drejtues i ARKEP-it, rregullore këto që formojnë legjislacionin sekondar rregullator në sektorin e komunikime elektronike dhe postare.

 • Prishtinë, 30 Dhjetor 2022

  Rregullorja Nr.58 për Bartshmerinë e numrave për parapaguesit e sh. publike të KE

  Në mbështetjen të nenit 1, nenit 3 paragrafi 1), nenit 9 paragrafi 3.2 dhe 3.3), nenit 10 paragrafi 4), nenit 60, neni 64, nenit 79 paragrafët 1) dhe 2), dhe nenit 85 paragrafi 7.3.2) të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE), si dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 11 Gusht 2022

  Rregullorja Nr.57 për Pagesa vjetore për mbikëqyrje dhe të drejtën e përdorimit të Radio frekuencave

  Në mbështetje të nenit 3 paragrafi 1, neni 10 paragrafët 4) dhe 12), neni 18 paragrafi 5.1, neni 45 paragrafët 1) dhe 2) dhe 4), nenit 47, nenit 54 paragrafi 2) pika 2.6, nenit 57, dhe nenit 83, paragrafi 1.3) të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji ose LKE), Bordi i...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 02 Gusht 2022

  Rregullorja Nr.56 Qasjen e Hapur dhe shfrytëzimin e përbashkët të infrastrukturës

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 9) pikat 3.3, 3.5, dhe 3.7, nenit 79, paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 dhe nenit 8 paragrafit 3, nenit 11 paragrafit 9 të Ligjit për masat për uljen e kostos së vendosjes së Rrjeteve të komunikimeve elektronike me...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 01 Gusht 2022

  Rregullorja Nr.55 për Zgjidhjen e mosmarrëveshjes në mes të ndërmarrësve (Ref. Nr. Prot 047/B/22)

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 10 paragrafi 8) dhe 9), nenit 79, paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji ose LKE) dhe nenit 8 paragrafit 3, nenit 11 paragrafit 9 të Ligjit për masat për uljen e kostos së vendosjes së Rrjeteve të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 19 Prill 2022

  Rregullorja Nr.54 për Analizat e Tregut

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.3), nenit 10, paragrafi 4), nenit 31, nenit 32, nenit 33, nenit 34, nenit 35, nenit 36, nenit 37, nenit 38, nenit 39, nenit 40, nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 20 Janar 2022

  Rregullorja nr.53 për llogaritjen e humbjeve të ofruesit të shërbimeve universale postare

  Në bazë të nenit 7, paragrafi 2.1) dhe paragrafi 2.3) dhe nenit 14, të Ligjit Nr. 06/L-038, për Shërbimet Postare, nenit 10, paragrafi 2.1), të Statutit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, në përputhshmëri me Direktivën 97/67, KE, të Parlamentit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 20 Janar 2022

  Rregullorja nr.52 për llogaritjen e kostove të ofruesit të shërbimeve universale postare

  Në bazë të nenit 7, paragrafi 2.1) dhe paragrafi 2.3) dhe nenit 15, të Ligjit Nr. 06/L-038, për Shërbimet Postare, nenit 10, paragrafi 2.1), të Statutit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, në përputhshmëri me Direktivën 97/67, KE, të Parlamentit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 24 Qershor 2021

  Rregullorja nr. 51 për “Zbatimin e Politikës së Përdorimit të Drejtë dhe Metodologjinë e Vlerësimit të Qëndrueshmërisë së heqjes së Tarifave të Roamingut me Pakicë p&am

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 1), nenit 10, paragrafi 4), neni 64 paragrafi 1), dhe nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE); nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të Autoritetit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Mars 2021

  Regullorja Nr. 50 - Plani Kombetar i Numeracionit per Rrjetat e Komunikimeve Elektronike

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3 paragrafi 1), nenit 9 paragrafit 3.6), nenit 10, paragrafi 4) dhe 11) dhe 12), nenet 45-54, neneve 58-61 dhe nenit 79, paragrafet 1) dhe 2) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji) dhe nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref. Nr.Prot.161/06)...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 22 Korrik 2020

  Rregullorja nr. 49 për çështjet teknike dhe operacionale të qasjes së rrjetit të komunikimeve elektronike në Bitstream

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.3), nenit 10, paragrafi 4), nenit 33, nenit 34, nenti 36, neni 37, nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji ose LKE) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 22 Korrik 2020

  Rregullorja nr. 48 për për Oferten Referente për Qasjen e Hapur në Lakun Lokal dhe Bitstream”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.3), nenit 10, paragrafi 4), nenit 33, nenit 34, nenti 36, neni 37, nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji ose LKE) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 22 Korrik 2020

  Rregullorja nr. 47 për “Qasjen e Hapur në Lakun Lokal ose pjesë të tij”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.3), nenit 10, paragrafi 4), nenit 33, nenit 34, nenti 36, neni 37, nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji ose LKE) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 22 Korrik 2020

  Rregullorja nr. 46 për Shërbimin e Interkoneksionit në rrjetat e komunikimeve elektronike’.

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.3), nenit 10, paragrafi 4), nenit 33, nenit 34, nenti 36, neni 37, nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji ose LKE) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 21 Korrik 2020

  Rregullorja nr. 45 për Pagesat për Mbikëqyrjen e Tregut të Komunikimeve Elektronike dhe Shërbimeve Postare

  Në mbështetje të nenit 10 paragrafi 4, nenit 27, paragrafi 1), 2), 3) dhe 4), nenit 79 paragrafi 1) dhe 2), neni 81 paragrafi 1) dhe nenit 83 paragrafi 1), të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si - LKE); nenit 28 të Ligjit Nr. 06/L-038 për Shërbime Postare (tutje referuar si -...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 11 Dhjetor 2019

  Rregullore Nr.44 per ofrimin e Sherbimit Universal Postar

  Në mbështetje të nenit 4, paragrafi 1), nenit 7 paragrafi 2.1) dhe paragrafi 2.2), nenit 8, nenit 10, nenit 11, dhe nenit 12, të Ligjit Nr. 06/L-38, për Shërbime Postare, (tutje referuar si - Ligji), dhe nenit 79 paragrafi 1) dhe 2) të Ligjit Nr. 04/L-109, për Komunikimet Elektronike, si dhe në...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 21 Tetor 2019

  Rregullore Nr.43 për Përdorimin e përbashkët të faciliteteve shoqeruese

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 10 paragrafi 4), nenit 22 paragrafi 2), nenit 23 dhe nenit 24 dhe nenit 79, paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 21 Tetor 2019

  Rregullore Nr.42 për Analizat e Tregut

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.3), nenit 10, paragrafi 4), nenit 31, nenit 32, nenit 33, nenit 34, nenit 35, nenit 36, nenit 37, nenit 38, nenit 39, nenit 40, nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji)...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 19 Prill 2019

  Rregullorja nr.41 për autorizimin e përgjithshëm për ofrimin e shërbimeve postare

  Në mbështetje të nenit 4, paragrafi 1), nenit 7 paragrafi 2.1) dhe paragrafi 2.2), përkatësisht nenit 8, nenit 16 paragrafi 1), paragrafi 2) dhe paragrafi 3.1), nenit 20, dhe nenit 21 dhe 22, të Ligjit Nr. 06/L-38, për Shërbime Postare, (tutje referuar si - Ligji) nenit 79 paragrafi 1) dhe 2) të Ligjit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 06 Gusht 2018

  Rregullorja Nr. 40 per Breze te Radio frekuencave per te cilat nuk kerkohet Autorizim individual per Radio frekuenca

  Autoriteti në mbështetje të nenit 10, paragrafët 4 dhe 21), nenit 79, paragrafët 1) dhe 2), nenit 82, paragrafët 1) dhe 3), nenit 85 paragrafi 1)të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si; Ligji ose LKE), në referim të nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref....

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 06 Korrik 2018

  Rregullore për Shërbimet Universale në Komunikimet Elektronike

  Në mbështetje të nenit 28, paragrafi (5) i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (këtu e tutje i referuar si Ligji), Direktivës 2002/22/EC të Këshillit dhe Parlamentit Europian të datës 7 Mars 2002 për shërbimet universale dhe të drejtat e përdoruesve të rrjetave...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 20 Prill 2018

  Rregullorja nr. 38 për Kontratat, transparencën dhe publikimin e informatave dhe masave tjera mbrojtëse për përdoruesit fundorë për ofrimin e rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike

  Në mbështetje të nenit 3 paragrafi 1), nenit 10 paragrafi 4), neni 64, neni 65, neni 66, neni 67, neni 69, neni 70, neni 71, neni 72, neni 73, neni 74, neni 85 paragrafi 7), neni 91 dhe neni 92 i Ligjit Nr.04/L-109 për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si – Ligji); Nenit 10, paragrafi 2.1) të Statutit të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 20 Prill 2018

  Rregullorja nr. 37 për “Autorizimet e Përgjithshme”

  Në mbështetje të nenit 3, neni 9, paragrafi 3), neni 10, paragrafi 4), Kreut III, neneve 15, 16, 17 dhe 18 të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si; Ligji); Nenit 10, paragrafi 2.1) të Statutit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare; Direktivës...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 20 Prill 2018

  Rregullorja nr. 36 për “Rregullore për Kualitetin e Shërbimeve të Komunikimeve Elektronike”

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 10, pika (4) dhe (7), neni 28, pika (2), (5) dhe pika (6); nenit 65 pika (1), nenit 69, pika (1) dhe pika (2) të Ligjit Për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje i njohur si - Ligji); Nenit 10, paragrafi 2.1) të Statutit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 22 Janar 2018

  Rregullorja nr. 35 për Pagesat Vjetore për Mbikëqyrje dhe të Drejtën e përdorimit të Radio Frekuencave”

  Në mbështetje të nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 10, paragrafi 4) dhe 12), nenit 45 paragrafët 1) dhe paragrafi 2), nenit 54 paragrafi 2.6), nenit 57 paragrafi 1) dhe 2) dhe nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji ose LKE) dhe dhe...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 29 Qershor 2017

  Rregullorja Nr.33 për Bartshmerinë e numrave për parapaguesit e sh. publike të KE-së

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3 paragrafi 1), nenit 9 paragrafi 3) pika 2 dhe 3, nenit 10 paragrafi 4), nenit 60, nenit 64, nenit 79 paragrafi 1 dhe 2 dhe nenit 85 paragrafi 7 pika 3.2 , i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike dhe nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref. Nr.Prot.161/06) të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 16 Qershor 2017

  Reg Nr 32 - Plani Kombetar i Numeracionit per Rrjetat e Komunikimeve Elektronike

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3 paragrafi 1), nenit 9 paragrafit 3.6), nenit 10, paragrafi 4) dhe 11) dhe 12), nenet 45-54, neneve 58-61 dhe nenit 79, paragrafet 1) dhe 2) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji) dhe nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref. Nr.Prot.161/06)...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 02 Maj 2017

  Rregullore teknike për Radio Pajisjet

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 9 paragrafi 3.8, nenit 10 paragrafit 4, nenit 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe nenit 94 i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji) dhe nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref. Nr.Prot.161/06) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Janar 2017

  Rregullore për regjistrimin e parapaguesve te telefonise mobile

  Në mbështetje të neni 10, paragrafi 4), neni 67, neni 79, paragrafi 1) dhe 2) i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji) dhe nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref. Nr.Prot.161/06) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 23 Nëntor 2016

  Rregullore nr. 29. ’Standardet Teknike dhe organizative për Sigurinë dhe Integritetin e Rrjeteve dhe/ose Shërbimeve të Komunikimeve Elektronike’

  Bordi në mbledhjen e 11-të me radhë të mbajtur me datë; 31 Tetor dhe 02 Nëntor 2016, pas shqyrtimit të materialit të përgatitur nga Njësia e KOS-CERT në bashkëpunim me Departamentin Ligjor (DL) dhe Departamenti e Komunikimeve Elektronike (DKE), me vendimin nr.896 (nr. Prot. 045/B/16) ka...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 10 Mars 2016

  Rregullore nr. 28 për kontratat, transparencën dhe publikimin e informatave dhe masat tjera mbrojtëse për përdoruesit fundorë për ofrimin e rrjeteve dhe shërbimeve publike të komunikimeve elektronike

  Bordi në mbledhjen e 4) me radhë të mbajtur me datën 4 Mars 2016, pas shqyrtimit të materialit të përgatitur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE), me vendimin nr. 777 (nr. Prot. 008/B/16) ka miratuar “Rregullore për kontratat, transparencën dhe publikimin e informatave dhe masat tjera...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 24 Dhjetor 2014

  Regullore me Nr. 27 për Analizat e Tregut

  Në mbështetje të neneve; nenit 3, neni 9, paragrafët 1) dhe 3), nenit 10, paragrafët 4) dhe 5), nenit 29, nenit 31, paragrafi 1), nenit 79, paragrafët 1) dhe 2), nenit 82, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 dhe nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref....

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Gusht 2014

  Reg Nr 26 - Plani Kombëtar i Numeracionit për Rrjetat e Komunikimeve Elektronike

  Bordi i ARKEP në mbledhjen LX) të mbajtur me datë; 28 Maj, 2014, sipas konkluzioneve të nxjerra lidhur me pikën 1) të rendit të ditës; dhe shqyrtimit përmbyllës të administruar në mbledhjen e LXI) të mbajtur me datë; 30 Korrik, 2014 referuar pikës së 2) të rendit...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 22 Prill 2014

  Rregullore për Autorizime te Përgjithshme

  Bordi në mbledhjen e LIX) te mbajtur me dt. 8 dhe 10 Prill 2014, pasi administroi shqyrtimin përmbyllës te materialit te përgatitur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike me asistencën teknike nga TAIEX (Ref. Vizita studimore ne Letoni #50058) me vendimin nr. 479 (nr. prot. 014/B/14) miratoi Rregulloren për...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 01 Prill 2014

  Rregullorja Nr. 24 për Ndarjen e Llogarive

  "Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), në mbledhjen e LVIII me radhë të mbajtur më datë: 27 & 28 shkurt 2014, pas shqyrtimit të dokumentacionit të përgatitur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE) me përkrahje dhe bashkëpunim me...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 31 Dhjetor 2013

  Rregullore për “Dhënien dhe Shfrytëzimin e Radio Frekuencace”

  Ne përmbushje te obligimeve dhe përgjegjësive te përcakura me ligjin e ri te Komunikimeve Elektronike, Autoriteti përmes legjislacionit sekondar ka përcaktuar rregulla te qarta për dhënien dhe shfrytëzimin e resurseve te komunikimeve elektronike- Radio frekuencave.
  Resurset e komunikimeve...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 09 Dhjetor 2013

  Rregullorja Nr. 20 per Kualitetin e Sherbimeve te Komunikimeve Elektronike

  Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), në mbledhjen e LIV me radhë të mbajtur më datë: 13 dhe 19 Nëntor 2013, pas shqyrtimit të dokumentacionit të përgatitur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE) me përkrahje dhe bashkëpunim me...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 18 Korrik 2013

  Rregullorja Nr. 19 për Radio Pajisjet dhe Pajisjet Terminale Telekomunikuese dhe Kompatibilitetit Elektromagnetik (Njohja e Konformitetit)’

  Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), në mbledhjen e L me radhë të mbajtur më datë: 04 Korrik 2013, miratoi rregulloren “Rregullorja Teknike për Radio Pajisjet dhe Pajisjet Terminale Telekomunikuese dhe Kompatibilitetit Elektromagnetik (Njohja e Konformitetit), lexo më shumë

 • Prishtinë, 16 Korrik 2013

  Rregullore Nr.18 per Pagesat e Mbikqyrjes se Tregut te Komunikimeve Elektronike

  Rregullorja për Pagesat e Mbikqyrjes së Tregut të Komunikimeve Elektronike është miratuar me Vendimin Nr. 377 në mbledhjen e XLX të Bordit të mbajtur më datë 4 Korrik 2013. Qëllimi i kësaj rregulloreje është që me anë të pagesës vjetore për...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Mars 2013

  Rregullorja Nr.16 per Sherbimet Radio Amatore

  Kjo Rregullore, ka për qëllim krijimin e parakushteve për zbatimin e Ligjit dhe sigurimin e rregullimit të shërbimeve telekomunikuese në fushën e radio amatorëve. Rregullat do të jenë të aplikueshme ndaj të gjithë stacioneve në shërbimin amator dhe amator me satelit, me...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 20 Dhjetor 2012

  Rregullore per 'Pagesat per Shfrytzimin e Radio Frekuencave' Nr. 17

  Në mbështetje të Ligjit për Komunikimet Elektronike dhe në përputhje me dispozitat e rregullores së brendshme të Autoritetit Rregullativ për Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), konform procedurave të rregullta Bordi Drejtues i ARKEP-it miratoi `Rregulloren e Pagesave për...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 22 Qershor 2012

  Rregullore per Llogaritjen e kostos sipas metodes se shperndarjes se plote te kostos -FDC

  Rregullorja për llogaritjen e kostos sipas metodës së shpërndarjes së plotë të kostos (FDC)
  Kjo Rregullore, ka për qëllim krijimin e parakushteve për zbatimin e Ligjit dhe sigurimin e rregullimit të shërbimeve telekomunikuese në fushën e llogaritjes së kostos duke i...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 20 Mars 2012

  Rregullorja Nr 14 - E Drejta per Shteg dhe Shfrytezimin e Perbashket te Infrastruktures

  Kjo rregullore eshte miratuar me Vendimin Nr.193 ne mbledhjen e XXXIII të Bordit të mbajtur më datë; 14 Mars 2012. Qëllimi i kësaj Rregullore është inkurajimi i shfrytëzimit efikas të infrastrukturës së komunikimeve elektronike dhe infrastrukturës tjetër të përshtatshme...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 01 Shkurt 2012

  Rregullorja Nr.13 -Per dhenien e licences per stacionet radio të mjetit ajror

  Ne funksion te zbatimit te dispozitave të Ligjit të Telekomunikacionit dhe Ligjit të Aviacionit Civil në Republikën e Kosovës, ART ka miratura “Rregulloren për Dhenien e Licencës për Radio Stacionet e Mjetit Ajror.


  Me kete rregullore përcaktohen kriteret dhe procedurat...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 23 Nëntor 2011

  Rregullorja Mbi Parimet dhe Procedurat e Inspektimit nga ART

  Rregullorja mbi parimet e Inspektimit të zhvilluara nga ART, përcakton procedurat dhe parimet në lidhje me aktivitetet e inspektimit nga ART, si dhe detyrat dhe përgjegjësitë e njësive relevante të inspektorit dhe obligimet e palëve që janë si subject i inspektimit. Rregullorja...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 16 Shtator 2011

  Rregullore per Operimin e i Nyjes Shkembyese te Internetit KOSIX

  Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 06 Shtator 2011 mori vendim (Vendimi Nr.122; ART Nr.Prot.045/B/11) për miratimin e Rregullores për “Operimin e Nyjës shkëmbyese të internetit KOSIX” (Rregullorja Nr.10, ART Nr.Prot.046/B/11)

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 16 Shtator 2011

  Rregullore per Te dhenat Statistikore Periodike te operatorve te cilet ofrojn sherbime telekomunikuese Postare

  Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 06 Shtator 2011 mori vendim (Vendimi Nr.123; ART Nr.Prot.047/B/11) për miratimin e Rregullores për “Të dhënat statistikore periodike të operatorëve, të cilët ofrojnë shërbime telekomunikuese dhe postare” (Rregullorja Nr.11, ART...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 06 Qershor 2011

  Rregullore per İnterkoneksionin

  Ky dokument përcakton kushtet për publikimin e Ofertës Referuese për të siguruar Interkoneksion (RIO), kërkesat mbi përmbajtjen e Ofertës Referuese, procedurën dhe kushtet për sigurimin e Interkoneksionit dhe shërbimeve përcjellëse të specifikuara në Ofertën Referuese,...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 22 Prill 2011

  Rregullore për Bashkëshfrytëzim të Plotë Dhe Të Përbashkët Të Lakut Lokal

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 08 Mars 2011

  Ndryshimi dhe Plotesimi i Rregullores per Licenca dhe Autorizime

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 15 Shkurt 2011

  Rregullore për Sigurimin e Qasjes

  Kjo Rregullore përcakton kushtet për publikimin e Ofertës Referuese për të siguruar qasje, kërkesat mbi përmbajtjen e Ofertës Referuese, procedurën dhe kushtet për sigurimin e qasjes dhe shërbimeve përcjellëse të specifikuara në Ofertën Referuese.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 10 Janar 2011

  Rregullore për Tarifimin e Spektrit Frekuencor

  Kjo rregullore përcakton tarifat për spektrin frekuencor dhe vlen për të gjithë ofruesit dhe shfrytëzuesit e shërbimeve publike dhe private te telekomunikacionit që shfrytëzojnë

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 28 Dhjetor 2010

  Rregullore per Analize te Tregut dhe Percaktimin e Ofruesve me Fuqi te Ndjeshme ne Treg OFNT

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 03 Nëntor 2010

  Rregullore për “Regjistrim të Përdoruesve të Telefonisë Mobile”

  Kjo rregullore obligon ofruesit e shërbimeve telekomunikuese mobile për regjistrim të përdorueseve me parapagim para aktivizimit të shërbimit,

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 15 Qershor 2010

  Rregullore për Radio Stacionet,për të cilat nuk kërkohet Licensë për Radiofrekuenca

  Bazuar në rekomandimin Evropian ERC/REC/70-03 për Radio Stacione për të cilat nuk kërkohet Licensë për Radiofrekuenca, ART ka miratuar rregulloren Nr.Prot. 48/1/10, e cila mundëson

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 11 Qershor 2010

  Rregullorja për zgjedhjen dhe parazgjedhjen e operatorit

  Bordi i ART-së në mbledhjen e rregullt të mbajtur më 15.06.2010 vendosi të miratojë rregulloren për Zgjedhjen dhe Parazgjedhjen e Operatorit pasi që më parë projekt rregullorja

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 13 Shkurt 2009

  Ndryshimi dhe Plotësimi i Rregullores për Tarifim të Spektrit Frekuencor


  Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit me qëllim të:
  - menaxhimit me efikas të resurseve frekuencore,
  -eliminimit të paqartësive të cilat mund të krijohen gjatë procesit të tarfimit,
  - inkurajimit dhe krijimit të lehtësive për shfrytëzuesit e...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 13 Shkurt 2009

  Ndryshimi dhe plotesimi i rregullores per licenca dhe autorizime

  Me qëllim të inkurajimit dhe krijimit të lehtësive për operatorët dhe ofruesit e shërbimeve të telekomunikacionit, përputhshmërisë me rekomandimet dhe Direktivat e Bashkimit Europian, është paraqitur nevoja për ndryshimin e Rregullores për Licenca dhe Autorizime

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 03 Nëntor 2008

  Rregullore Për Mbrojtjen e Konsumatorit dhe Fshehtësisë së Përdoruesve të Shërbimeve Telekomunikuese

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 08 Tetor 2008

  Korniza MVNO

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 10 Janar 2008

  Rregullore për dhënien e licencës për akordimin e së drejtës për shfrytëzimin e Radio Frekuencave

  Me këtë rregullore është përcaktuar procedura e kërkimit, procesimit dhe akordimit të së drejtës për shfrytëzimin e radio frekuencave. Të gjithë këto rregulla do të aplikohen

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 02 Tetor 2007

  Rregullorja mbi Planin e Numeracionit

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 11 Qershor 2007

  Udhëzim Administrativ mbi Tarifën për Procesim të Aplikacionit

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 11 Qershor 2007

  Rregullore për proceduren e zgjidhjes së konflikteve

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 01 Mars 2006

  MTPT Udhëzim Administrativ mbi caktimin e dënimeve për kundërvajtjet nga Telekominikacioni

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 07 Shtator 2005

  Rregullore për Licenca dhe Autorizime

  Kjo Rregullore është nxjerr në bazë të nenit 4 alineja 4, nenit 20, 22 al.3 të Ligjit për Telekomunikacionin Nr. 2002/7

  lexo më shumë