Interkonekcioni

Interkoneksioni është lidhja fizike dhe logjike e rrjeteve publike të komunikimit, të cilat përdoren nga i njëjti apo nga ndërmarrës të ndryshëm, në mënyrë që t'i lejojë përdoruesit e një ndërmarrësi të komunikojnë me përdoruesit e të njëjtit ose të një ndërmarrësi tjetër, ose të lejojë qasjen për shërbimet e ofruara nga një ndërmarrës tjetër. Interkoneksioni është një lloj i veçantë i qasjes, që zbatohet ndërmjet operatorëve të rrjeteve publike të komunikimit.

Interkoneksioni është një nga parakushtet kyçe si për zhvillim efektiv të tregut ashtu edhe për krijimin e një konkurrence efektive dhe të shëndoshë.

ARKEP  ka miratuar dokumentet e nevojshme përmes së cilave është krijuar qartësia e duhur rregullatore, me të  cilat lehtësohet interkoneksioni në mes rrjetave të komunikimeve elektronike në Kosovë:

-        Rregullore për Sigurimin e Qasjes

-        Rregullore për Interkoneksionin 

-        Oferta Referente për Interkoneksion në Rrjetin e Telefonisë fikse të PTK. Sh.A.

-        Kërkesat për Qasje dhe Interkoneksion për terminimin e thirrjeve në rrjetin e telefonisë të  IPKO Telecommunications LLC.