Laku Lokal

Bashkë-shfrytëzimi i plotë dhe i përbashkët i lakut dhe nën-lakut lokal (Local Loop Undbundling - LLU), ka për qëllim që tu mundësoj ndërmarrjeve qasje në kushte të drejta, të pa-anshme, transparente dhe të barabarta, në mënyrë që të ofrojnë shërbime telekomunikuese për përdoruesit fundor.

ARKEP  ka miratuar Rregulloren për bashkë-shfrytëzimin e plotë dhe të përbashkët të lakut dhe nën-lakut, e cila përshkruan kushtet për publikimin e Ofertës Referuese (RUO) për operatorët e përcaktuar nga ART me Fuqi të Ndjeshme në Treg (OFNT).

Në këtë link mund t'i gjeni Ofertën Referente për Qasje në Rrjetin Lokal (RUO) të PTK Sh.A.