Plani i Numeracionit

  • Prishtinë, 12 Mars 2021

    Rregullorja Nr. 50, Plani Kombetar i Numeracionit

    Rregullorja për Planin Kombëtar të Numeracionit për Rrjetet e Komunikimeve Elektronike në Republikën e Kosovës (Ref. Rregullorja Nr.50 me Nr.Prot.011/B/21) është miratuar nga Bordi i ARKEP me Vendimin Nr.1686 (Ref. Nr.Prot.010/B/21).

    lexo më shumë