Formulari për Aplikim

  • Prishtinë, 12 Gusht 2014

    Aplikacioni për Numeracion

    Ndërmarrësit e rrjeteve dhe/ose shërbimeve publike të komunikimeve elektronike, si dhe shfrytëzuesit tjerë, të cilët dëshirojnë të shfrytëzojnë resurse numerike, janë të obliguar që të aplikojnë tek Autoriteti, për rastet e paraqitura si në vijim

    lexo më shumë