Aplikacioni për Numeracion

Ndërmarrësit e rrjeteve dhe/ose shërbimeve publike të komunikimeve elektronike, si dhe shfrytëzuesit tjerë, të cilët dëshirojnë të shfrytëzojnë resurse numerike, janë të obliguar që të aplikojnë tek Autoriteti, për rastet e paraqitura si në vijim:

a)  Për caktim të numrave, të cilët duhet të jetë konform planit të numeracionit;

b)  Për ndryshim, ndërprerje të numrit/serive numerike;

c)  Për vazhdimin e numrave të caktuar më parë; dhe

d)  Për rezervim të numrave