Autorizime për Radiofrekuenca

 • Prishtinë, 31 Janar 2023

  LISTA E AUTORIZIMEVE INDIVIDUALE PËR RADIO FREKUENCA LESHUAR NGA ARKEP-I, PËR PERIUDHEN KOHORE JANAR - DHJETOR 2022

  Duke u bazuar në Ligjin për Komunikime Elektronike (Nr. 04/L-109) dhe Rregulloreve të nxjerra nga ARKEP - i si legjislacion sekondar, përmes këtyre Autorizimeve ju është mundësuar e drejta e shfrytëzimit të resurseve frekuencore operatorëve komercial, institucioneve të ndryshme...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 09 Shkurt 2022

  LISTA E AUTORIZIMEVE INDIVIDUALE PER RADIOFREKUENCA LESHUAR NGA ARKEP-I PER PERIUDHEN KOHORE JANAR - DHJETOR, 2021

  Duke u bazuar ne Ligjin për Komunikime Elektronike (Nr. 04/L-109) dhe Rregulloreve te nxjerra nga ARKEP - i si legjislacion sekondar, përmes këtyre Autorizimeve ju është mundësuar e drejta

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 11 Qershor 2021

  AUTORIZIME INDIVIDUALE PER RADIOFREKUENCA LESHUAR NGA ARKEP-I PER PERIUDHEN KOHORE JANAR - DHJETOR, 2020

  Duke u bazuar ne Ligjin per Komunikime Elektronike (Nr. 04/L-109) dhe Rregulloreve te nxjerra nga ARKEP - i si legjislacion sekondar, përmes këtyre Autorizimeve j'u është mundësuar e drejta e shfrytëzimit te resurseve frekuencore operatorëve komercial, institucioneve te ndryshme shtetërore si dhe shoqatave...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 11 Nëntor 2020

  AUTORIZIME INDIVIDUALE PER RADIOFREKUENCA LESHUAR NGA ARKEP-I PER PERIUDHEN KOHORE JANAR - DHJETOR, 2019

  Duke u bazuar ne Ligjin per Komunikime Elektronike (Nr. 04/L-109) dhe Rregulloreve te nxjerra nga ARKEP - i si legjislacion sekondar, përmes këtyre Autorizimeve j'u është mundësuar e drejta e shfrytëzimit te resurseve frekuencore operatorëve komercial, institucioneve te ndryshme shtetërore si dhe shoqatave...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 26 Mars 2019

  AUTORIZIME INDIVIDUALE PER RADIOFREKUENCA LESHUAR NGA ARKEP-I PER PERIUDHEN KOHORE JANAR - DHJETOR, 2018

  Ne dokumentin "Lista e Autorizimeve individuale te Radio Frekuencave" janë paraqitur 156 Autorizime Individuale per radio frekuenca te përgatitura nga Departamenti per Menaxhimin e Frekuencave (DMF) dhe lëshuar nga ARKEP-i gjate periudhës kohore 1 Janar - 31 Dhjetor 2018.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 03 Prill 2018

  AUTORIZIMEVE INDIVIDUALE PER RADIOFREKUENCA LESHUAR NGA ARKEP PER PERIUDHEN KOHORE JANARI - DHJETOR, 2017

  Ne dokumentin "Lista e Autorizimeve individuale te Radio Frekuencave” te përgatitura nga Departamenti per Menaxhimin e Frekuencave ( DMF) dhe lëshuara nga ARKEP per periudhën kohore 1 Janar – 31 Dhjetor 2017 janë paraqitur 187 Autorizime Individuale per radio frekuenca te cilat ARKEP i ka lëshuar dhe...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 14 Nëntor 2017

  AUTORIZIMEVE INDIVIDUALE PER RADIOFREKUENCA LESHUAR NGA ARKEP PER PERIUDHEN KOHORE 1 JANARI - 31 DHJETOR, 2016

  Ne dokumentin "Lista e Autorizimeve individuale te Radio Frekuencave te përgatitura dhe lëshuara nga ARKEP per periudhën kohore Janar - Dhjetor 2016" janë paraqitur 161 Autorizime Individuale per radio frekuenca te cilat ARKEP i ka përgatitur dhe autorizuar përgjatë viti kalendarik 2016.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 14 Nëntor 2017

  AUTORIZIMEVE INDIVIDUALE PER RADIOFREKUENCA LESHUAR NGA ARKEP PER PERIUDHEN KOHORE 1 JANARI - 31 DHJETOR, 2015

  Ne dokumentin "Lista e Autorizimeve individuale te Radio Frekuencave te përgatitura dhe lëshuara nga ARKEP per periudhën kohore Janar - Dhjetor 2015" janë paraqitur 187 Autorizime Individuale per radio frekuenca te cilat ARKEP i ka përgatitur dhe autorizuar përgjatë viti kalendarik 2015.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 23 Tetor 2015

  Njoftim mbi Publikimin e informatës për pranimin e Aplikacionit të parë për dhënien e resurseve frekuencore në brezin 2100 MHz (1920 deri 1980 & 2110 deri 2170 MHz) për shërbime mobile (GSM dhe IMT

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) mbështetur në konkluzionet (vendimin) e nxjerr nga Bordi Drejtues në mbledhjen e LXXIII) të mbajtur me datë; 09 Tetor, 2015 dhe vazhduar me datë; 19 Tetor, 2015 ka miratuar inicimin e procedurave për dhënien dhe shfrytëzimin e...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 21 Tetor 2015

  Vendim Nr.702 për Ri-organizimin e Brezit 1800 MHz me subjekt të zhvendosjes - Telekomi i Kosovës

  Autoriteti njofton se ne mbledhjen e tij te fundit ( LXXIII) ka miratuar dhe nxjerre Vendimin Nr. 702 per riorganizimin e bllokut frekuencore 2x10 MHz ne brezin 1800 MHz per operatorin TK Sh.A si pjesë përbërëse e procesit te ndarjes dhe përcaktimin e resurseve frekuencore shtese ne po te njëjtin brez 1800 MHz, dhe...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 14 Prill 2015

  AUTORIZIMEVE INDIVIDUALE PER RADIOFREKUENCA LESHUAR NGA ARKEP PER PERIUDHEN KOHORE 1 JANARI - 31 DHJETOR, 2014

  Ne dokumentin "Lista e Autorizimeve individuale te Radio Frekuencave te përgatitura dhe lëshuara nga ARKEP per periudhën kohore Janar - Dhjetor 2014" jane paraqitur 213 Autorizime Individuale per radio frekuenca te cilat ARKEP i ka përgatitur dhe autorizuar pergjate viti kalendarik 2014.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 11 Mars 2014

  AUTORIZIMEVE INDIVIDUALE PER RADIOFREKUENCA LESHUAR NGA ARKEP PER PERIUDHEN KOHORE 1 JANARI - 31 DHJETOR, 2013

  Ne dokumentin “Lista e Autorizimeve individuale te Radio Frekuencave te përgatitura dhe lëshuara nga ARKEP per periudhën kohore Janar – Dhjetor 2013” jane paraqitur 202 Autorizime Individuale per radio frekuenca te cilat ARKEP i ka përgatitur dhe leshur ne vitin 2013. Shfrytëzimi i radio frekuencave si...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 14 Janar 2013

  TABELA OPERATORËVE TË LICENCUAR NGA ARKEP DERI ME 31 DHJETOR, 2012

  Në këtë tabelë janë paraqitur të gjithë operatorët, shfrytëzues të radio-frekuencave, të licencuar nga Autoriteti Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Postare, përkatësisht Departamenti për Menaxhim të Frekuencave, deri me 31 Dhjetor, 2012.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 24 Tetor 2012

  TABELA E LICENSAVE TE OPERATORVE- SHFRYTEZUES TE RADIO FREKUENCAVE TE LESHUARA NGA ART- DMF DERI ME 23 TETOR 2012

  Në këtë tabelë janë paraqitur të gjithë operatorët, shfrytëzues të radio-frekuencave, të licencuar nga Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit, përkatësisht Departamenti për Menaxhim të Frekuencave, deri me 23 tetor 2012.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 19 Prill 2012

  TABELA E LICENCAVE TE LESHAURA NGA ART/DMF NE VITIN 2011 PER OPERATORË- SHFRYTËZUES TË RADIO FREKUENCAVE NE REPUBLIKEN E KOSOVES

  Në këtë tabelë janë paraqitur të gjithë operatorët, shfrytëzues të radio-frekuencave, të licencuar nga Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit, përkatësisht Departamenti për Menaxhim të Frekuencave, deri me 31 Dhjetor 2011.

  lexo më shumë