Radio-Amatorët

Aplikacioni per Radio  Amator

Forma e Aplikimit per Licence GRUPORE Radio Amatore 

Formular Regjistrimi per Provim Radio Amator - Shtojca 2

Rregullore nr 16 per Sherbimet Radio Amatore

Në këtë tabelë janë paraqitur të gjithë Radio amatoret e Kosovës, të licencuar nga Autoriteti Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Postare, përkatësisht Departamenti për Menaxhim të Frekuencave.

Tarifat e përcaktuara për procedim të kërkesës për Licencë Radio Amatori 

'Në këtë tabelë janë paraqitur pagesat që duhet të bëjnë radio amatoret vendorë dhe ata ndërkombëtarë kur aplikojnë për t'u pajisur me Licencë Radio Amatori. Këto pagesa aplikohen pas datës 23.11.2018, kur është bëre ndryshimi i Rregullores Nr. 16'.

T1-Tabela e Radio amatoreve vendor te Kosoves

Në këtë tabelë janë paraqitur të gjithë Radio amatoret e Kosovës, të licencuar nga Autoriteti Rregullator për Komunikime Elektronike dhe Postare, përkatësisht Departamenti për Menaxhim të Frekuencave.

T2-Tabela e Radio amatorve nderkombetar te licencuar ne Kosove

Në këtë tabelë janë paraqitur të gjithë Radio amatoret e ndërkombëtarë, të licencuar nga Autoriteti Rregullator për Komunikime Elektronike dhe Postare, përkatësisht Departamenti për Menaxhim të Frekuencave për të operuar në Kosovë.