Politikat & Rregulloret

 • Prishtinë, 29 Shtator 2022

  Rishikimi i planit për hapjen e brezave me vlerë të posaçme ekonomike për shërbime mobile IMT & IMT-2020 .

  Në mbështetje të nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.6), nenit 10, paragrafi 4) dhe 12), nenit 45 paragrafët 1) dhe paragrafi 2), nenit 54 paragrafi 1), paragrafi 2) dhe paragrafi 4), dhe nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikimet

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 20 Dhjetor 2012

  Rregullore Nr.17 për Pagesat për shfrytëzimin e Radio Frekuencave

  Në mbështetje të Ligjit për Komunikimet Elektronike dhe në përputhje me dispozitat e rregullores së brendshme të Autoritetit Rregullativ për Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), konform procedurave të rregullta Bordi Drejtues i ARKEP-it miratoi `Rregulloren e Pagesave për...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 01 Shkurt 2012

  Rregullorja Nr.13 - Per dhenien e licences per stacionet radio te mjetit ajror

  Ne funksion te zbatimit te dispozitave të Ligjit të Telekomunikacionit dhe Ligjit të Aviacionit Civil në Republikën e Kosovës, ART ka miratura “Rregulloren për Dhenien e Licencës për Radio Stacionet e Mjetit Ajror.
  Me kete rregullore përcaktohen kriteret dhe procedurat që zbaton...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 07 Shtator 2011

  Udherrefyesin mbi Procedurat e Administruara nga Departamenti për Menaxhimin e Frekeuncave

  Bordi i ART me date 26/07/2011, ka aprovuar “Udherrefyesin mbi Procedurat e Administruara nga Departamenti për Menaxhimin e Frekeuncave”, i cili ka për qëlim informimin e të gjithë përdoruesve aktual dhe atyre potencial të spektrit frekuencor, lidhur me procedurat administrative dhe sistemin e...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 28 Mars 2011

  Ndryshimi dhe Plotësimi i Rregullores për Dhënien e Licencave për Akordimin e së Drejtës për Shfrytëzimin e Radio Frekuencave

  Me këtë rregullore është përcaktuar procedura e kërkimit, procesimit dhe akordimit të së drejtës për shfrytëzimin e radio frekuencave.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 10 Janar 2011

  Rregullore për Tarifimin e Spektrit Frekuencor

  Kjo rregullore përcakton tarifat për spektrin frekuencor dhe vlen për të gjithë ofruesit dhe shfrytëzuesit e shërbimeve publike dhe private te telekomunikacionit që shfrytëzojnë resurse

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 15 Qershor 2010

  Rregullore për Radio Stacionet,për të cilat nuk kërkohet Licensë për Radiofrekuenca

  Bazuar në rekomandimin Evropian ERC/REC/70-03 për Radio Stacione për të cilat nuk kërkohet Licensë për Radiofrekuenca, ART ka miratuar rregulloren Nr.Prot. 48/1/10, e cila mundëson përdorimin e Radio Stacioneve për të cilat nuk kërkohet Licensë për Radiofrekuenca

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 10 Janar 2008

  Rregullore për dhënien e licencës për akordimin e së drejtës për shfrytëzimin e Radio Frekuencave

  Me këtë rregullore është përcaktuar procedura e kërkimit, procesimit dhe akordimit të së drejtës për shfrytëzimin e radio frekuencave.

  lexo më shumë