Forma e Deklarimit Për Shfrytëzimin e Spektrit Frekuencorë qe nuk posedojne Autorizim Individual

Përmes kësaj forme të njoftimit të shfrytëzimit të spektrit frekuencorë të githë operatorët janë të obliguar të plotësojnë dhe njoftojnë ARKEP-in për kanalet dhe brezet frekuencore që shfrytëzojnë dhe për te cilat nuk kane Autorizim Individual për radiofrekuenca. Sipas kërkesës së ARKEP-it  pa e kufizuar të drejtën e tij munde  të kërkohen  informata shtesë sipas nevojës konform legjislacionit ne fuqi.