Konsultacija

  • Priština, 20 Decembar 2011

    NACRT PRAVILNIKA o Radio Amatorskim Uslugama i R.Kosovo

    Regulatorna Agencija za Telekomunikacuje (RAT), na osnovu:
    - Clan 4, stav 4, 35, stav 2, i 64, stav 1, Zakon o telekomunikacijama 2002 / 7, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 03/L-085,
    - Nacionalni plan raspodele i koriscenja radio-frekvencikskog spektra za Kosovo koje je usvojila Skupstina Republike Kosovo, u junu 2011 dt. 23, čitaj više