NACRT PRAVILNIKA o Radio Amatorskim Uslugama i R.Kosovo

Regulatorna Agencija za Telekomunikacuje (RAT), na osnovu:

  • - Clan 4, stav 4, 35, stav 2, i 64, stav 1, Zakon o telekomunikacijama 2002 / 7, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 03/L-085,
  • - Nacionalni plan raspodele i koriscenja radio-frekvencikskog spektra za Kosovo koje je usvojila Skupstina Republike Kosovo, u junu 2011 dt. 23,
  • - Preporuke T/R 61-02 I 61-02
  • - ITU - Medjunarodni radio propisa ( Tom I, izdanje 2004)

draftira "Pravila za radio amatere usluge", kojim utverdjuje kriterjumi i procedure za sertifikacije i licenciranje za one koji su zainteresovani za amaterski radio usluga u Republici Kosovo.

Za to najavio i pozvao sve zainteresovane strane o ovom pitanju da izraze komentuara/ stavove u pismenoj  formi u roku od 30 dana, od dana objavlivanja ovog obavestenja, odnosno od 22 novembra 2011 do 22 decembra 2011.

Nakon evaluacije sugestije, primedbe i komentuare na e- mail adrese ispod RAT ce nastaviti sa tumacenjem pitanja, sugestije i eventualne potrazivanja po odredbama zakona.

Relevantnu dokumentaciju je objavljen na RAT sajt: www.art-ks.org

Za informacije mozete se obratiti e-mail adresu: vjollca.limani@art-ks.org ose info@art-ks.org