Obaveštenje

Na osnovu člana 10. člana 27. stava 1. i 3. Zakona o elektronskim i poštanskim komunikacijama br. 04 / L-109; Pravilnikom o plaćanju nadzora nad tržištem elektronskih i poštanskim komunikacija (br. prot. 025/B/20), regulatorno telo za elektronske i poštanske komunikacije (RAEPC) saopštava sledeće tumačenje / obaveštenje pažnji ovlašćenih entiteta RAEPC;

Svako pojedinačno preduzeće ili pravno lice koje RAEPC ovlasti za pružanje elektronskih komunikacionih mreža i / ili usluga (pružaoci telekomunikacionih usluga) dužni su da podnesu godišnjem izveštaju o finansijskim izveštajima RAEPC-a za godinu završeno (2021) najkasnije do 31. Marta 2022.

Zbog okolnosti pandemije, finansijski izveštaji se istovremeno skeniraju na sledeća dva e-maila:

genita.maloku@arkep-rks.org

dafina.sadikaj@arkep-rks.org

enver.bajcinca@arkep-rks.org

Sva preduzeća koja ne dostave finansijske izveštaje do 31. marta 2022. godine podležu primeni ekonomskih sankcija.