Plan raspodele i koriscenja frekvencijskog opsega 3400-3800 MHz za mobilnefiksne komunikacijske mreze (MFCN)

Na osnovu clana 3 stav 1) i 2), clana 9 stav 3.6), clana 10 stav 11) i 12), clana 45 stav 1) i 2) i clana 79 stav 1) i 2) Zakona br. 04/L-109 o elektronskim komunikacijama (u daljem tekstu - Zakon ili ZEK) i Nacionalni plan raspodele radio-frekvencijskog spektra, Odbor Regulatornog Autoriteta za El-ektronske i Postanske Komunikacije (u daljem tekstu: RAEPK ili Autoritet) je Odlukom br. 1943 (dt. 30.05.2022) usvojio pocetak procesa javnih konsultacija za nacrt dokumenta "Plan raspodele i koriscenja frekvencijskog opsega 3400-3800 MHz za mobilne/fiksne komunikacijske mreze (MFCN)"

Ovim planom utvrduje se raspodela frekvencijskog opsega 3400-3800 MHz ("opseg 3.6 GHz") za uslugu mobilne radio komunikacije, podelu opsega na radio frekvencijske kanale, detaljne tehnicke detalje, nacin koriscenja, kao i nacin dodele radiofrekvencija za MFCN (Mobile / Fixed Communica-tions Networks), prema Planu koriscenja radio frekvencija.

Proces konsultacija sa zainteresovanim stranama za ovaj plan pocinje od datuma; 31 maja 2022. i zavrsava se 1 jula 2022 godine, dok se komentari mogu slati na e-mail adrese;