Obaveštenje za pocetak procesa javnih konsultacija za nacrt dokumenta „Nacionalni plan za radio-frekvencije“

Na osnovu Clana 6. stav 2.1, Clana 10. stav 1, Clana 45. stav 2, clana 46. stav 3 i Clana 54. Zakona br. 04/L-109 o elektronskim komunikacijama (u daljem tekstu: Zakon ili ZEK) kao i na osnovu Clana 13. stav 1) i 5) Statuta Regulatornog autoriteta za elektronske i poštanske komunikacije (u daljem tekstu – Autoritet ili RAEPK), Odbor Autoriteta je Odlukom br. 1950 (br. Prot. 034/B/22 usvojio pocetak procesa javnih konsultacija za nacrt dokumenta “Nacionalni plan za radio-frekvencije National Radio-Frequency Plan za Kosovo. 

Nacionalni plan za radio-frekvencije je dokument koji definiše opsege frekvencija za razliCite servise i postavlja osnovne uslove za dodelu i davanje frekvencija, kako bi se radio-frekvencijski spektar efikasno koristio i kako bi se izbegle smetnje. 

Nacionalni plan za radio-frekvencije je pripremljen za frekventni opseg od 8,3 kHz do 3000 GHz, u skladu sa preporukama i meÄ‘unarodnim odlukama ECC/CEPT (Izveštaj 25 ERO/CEPT-a, verzija iz 2020. godine), Evropskom tabelom za alokaciju i primenu frekvencija kao i u skladu sa nacionalnim potrebama, kako bi se zadovoljili zahtevi korisnika i industrije za što efikasnijim korišÄ‡enjem frekvencijskih resursa. Ovaj plan ukljuCuje zapise ECA koji se odnose na alokacije, primenu i frekventne opsege, harmonizovane sa ETSI standarde i zapise radio uredbi ITU-ja za Region 1.

Proces konsultacija za interesovanim stranama za ovaj plan pocinje od datuma; 06 Juni 2022. i zavrsava se 5 jula 2022 godine, dok se komentari mogu slati na e-mail adresi: visar.halimi@arkep-rks.org , gresa.istrefi@arkep-rks.org ili, info@arkep-rks.org.