Odluke

Ova stranica sadrzi sve odluke donosene od strane Odbora RAEPK-a i druge relevantne sluzbene akte koje imaju znacajan uticaj na elektronske i postanske komunikacije.

 

 

 • Priština, 07 Novembar 2022

  ODLUKA Br. 2044 O Izricanju Privredne Sankcije za preduzecce “mts” D.O.O

  U prilogu clana 9 stav 1), clana 10, clana 79 stav 1) i 2), clana 99, clana 101 stav 1) i clana 102 stav 9.1) i 9.2) Zakona br. 04/L-109, o Elektronskim Komunikacijama (u daljem tekstu – Zakon ili ZEK); i clana 13. stav 1) i 5) Statuta (Ref. br. Prot. 054/B/17) Regulatornog Autoriteta za Elektronske i Postanske Komunikacije (u daljem tekstu:...

  čitaj više
 • Priština, 02 Novembar 2022

  ODLUKA Br. 2021 o Odobrenju dokumenta „Nacionalni Plan Radio-Frekvencija”

  U prilogu clana 6 stav 2.1, clana 10 stav 1,clana 45, stav 2, clana 46, stave 3, i clana 54, i clana 79 stav 1) i 2) Zakona o Elektronskim Komunikacijama Br. 04/L-109 (u daljem tekstu - Zakon ili ZEK), kao i clana 13 stav 1) i 5) Statuta Regulatornog Autoriteta za Elektronske i Postanske Komunikacije (u daljem tekstu – Autoritet ili RAEPK),...

  čitaj više
 • Priština, 07 Oktobar 2022

  Odluka Br. 2012 za raspodele i koriscenja frekvencijskog opsega 3400_3800 MHz

  U prilogu clana 3 stav 1) i 2), clana 9 stav 3.6), clana 10 stav 11) i 12), clana 45 stav 1) i stav 2), clana 54 stav 1) i 2) clana 79 stav 1) i 2) i clana 82. st. 1) i 3) Zakona o elektronskim komunikacijama br. 04/L-109 (u daljem tekstu - Zakon ili ZEK), kao i clan 13 stav 1) i 5) Statuta Regulatornog za elektronske i postanske komunikacije (u...

  čitaj više
 • Priština, 06 Oktobar 2022

  Odluka Br_2011 o Pregled plana za otvaranje frekvencijskog opsega

  U prilogu clana 3. stav 1) i 2), clana 9 stav 3.6), clana 10 stav 4) i 12), clana 45 stav 1) i stav 2), clana 54 stav 1 stav 2) i stav 4) i clana 79 st. 1) i 2) Zakona o elektronskim komunikacijama br. 04/L-109 (u daljem tekstu - Zakon ili ZEK) i clana 13 stav 1) i 5) Statuta Regulatornog Autoriteta za elektronske i postanske komunikacije (u daljem...

  čitaj više
 • Priština, 16 August 2022

  Odluka Br. 1983 za uredba o otvorenom pritupu zajednickom infrastukture

  Na osnovu clana 1, clana 9) tacke 3.3, 3.5 i 3.7, clana 79 stav 1) i 2) Zakona o elektronskim komunikacijama br. 04/L-109 (u daljem tekstu - Zakon ili ZEK) i clana 8 stav 3, clana 11 stav 9 Zakona o merama za smanjenje troskova postavljanja elektronskih komunikacionih mreza velike brzine i clana 13 stav

  čitaj više
 • Priština, 27 Juni 2019

  ODLUKA Br. 1393 za“Regulisanje veleprodajnih i maloprodajnih tarifa roaminga kao i onih za terminaciju mobilnih poziva izmedu Republike Kosovo i Zapadnog Balkana”

  Na osnovu clana 1, clana 3, stav 1), clana 9, stav 1), clana 64. stav 1) i clana 79, stav 1) i 2) Zakona o elektronskim komunikacijama br. 04/L-109 (u daljem tekstu: Zakon ili ZEK);

  čitaj više
 • Priština, 20 Mart 2019

  ODLUKA BR. 1337; Usvajanju Planova raspodele i koriscenja frekvencijskog opsega 800 MHz za mobilne/fiksne komunikacione mreze (MFCN) i opsega 900 MHz i 1800 MHz za kopnene mobilne sisteme GSM, UMTS, LTE , WiMAX i IoT

  Upravni odbor RAEPK je na 35. sjednici odrzanoj 28. februara 2019. godine, nakon razmatranja materijala pripremljenog od strane DMF-a, donioOdluku br. 1337 kojim je Usvajanju Plan raspodele i koriscenja radio-frekvencija is opsega 800 MHz za mobilne / fiksne komunikacije (MFCN) i opseg 900 MHz i 1800 MHz za kopnene mobilne sisteme GSM, UMTS,...

  čitaj više