Odluka Br. 2012 za raspodele i koriscenja frekvencijskog opsega 3400_3800 MHz

U prilogu clana 3 stav 1) i 2), clana 9 stav 3.6), clana 10 stav 11) i 12), clana 45 stav 1) i stav 2), clana 54 stav 1) i 2) clana 79 stav 1) i 2) i clana 82. st. 1) i 3) Zakona o elektronskim komunikacijama br. 04/L-109 (u daljem tekstu - Zakon ili ZEK), kao i clan 13 stav 1) i 5) Statuta Regulatornog za elektronske i postanske komunikacije (u daljem tekstu - ili RAEPK), Odbor RAEPK-a na 18 Sastanku po redu, odrzanom dana 14. septembra 2022 godine, Odlukom br. 2012 (Ref. Nr. Prot. 067/B/22) odobrio dokumente:

Plan raspodele i koriscenja radio-frekvencija u opsegu 3400-3800 MHz (Ref. br. Prot 69/B/22)

Zakljucci sa javne rasprave o dokumentu - Plan raspodele i koriscenja radio-frekvencija opsega 3400_3800 MHz

Plan raspodele i koriscenja frekventnog opsega 3400-3800 MHz za mobilne/fiksne komunikacione mreze (MFCN) definise dodelu frekvencijskog opsega 3400-3800 MHz („opseg 3,5 GHz") za uslugu mobilne radio komunikacije, raspodjelu opsega u radio frekvencijski kanali, detaljne tehnicke detalje, nacin koriscenja, kao i nacin davanja radio frekvencija za MFCN (Mobile/Fixed Communications Networks).