Odluka Br_2011 o Pregled plana za otvaranje frekvencijskog opsega

U prilogu clana 3. stav 1) i 2), clana 9 stav 3.6), clana 10 stav 4) i 12), clana 45 stav 1) i stav 2), clana 54 stav 1 stav 2) i stav 4) i clana 79 st. 1) i 2) Zakona o elektronskim komunikacijama br. 04/L-109 (u daljem tekstu - Zakon ili ZEK) i clana 13 stav 1) i 5) Statuta Regulatornog Autoriteta za elektronske i postanske komunikacije (u daljem tekstu - Autoritet ili RAEPK), Odbor RAEPK-a na 18 Sastanku po redu, odrzanom dana 14. septembra 2022 godine, Odlukom br. 2011 (Ref. Nr. Prot. 064/B/22) odobrio dokumente:

Pregled plana za otvaranje opsega sa posebnom ekonomskom vrednoscu za mobilne usluge IMT & IMT-2020 (Ref. br. Prot 66/B/22)

Zakljucci sa javne rasprave o dokumentu - Pregled plana za otvaranje opsega od posebne ekonomske vrednosti za mobilne usluge IMT & IMT-2020

Dokument "Pregled plana za otvaranje opsega sa posebnom ekonomskom vrednoscu za mobilne usluge IMT & IMT-2020" detaljno opisuje regulatorni okvir u Republici Kosovo i Evropskoj uniji (EU) u vezi sa frekvencijskim opsezima sa posebnom ekonomskom vrednoscu za IMT usluge, frekvencijski kapaciteti dostupni u Republici Kosovo za svaki opseg zajedno sa zahtevima operatera za svaki opseg, pregled trzista elektronskih komunikacija sa fokusom na trziste mobilne telefonije, periode i faze za otvaranje opsega za IMT usluge, gde su takođe specificirani regulatorni ciljevi.