ODLUKA Br. 2021 o Odobrenju dokumenta „Nacionalni Plan Radio-Frekvencija”

 

U prilogu clana 6 stav 2.1, clana 10 stav 1,clana 45, stav 2, clana 46, stave 3, i clana 54,  i clana 79 stav 1) i 2) Zakona o Elektronskim Komunikacijama Br. 04/L-109 (u daljem tekstu - Zakon ili ZEK), kao i clana 13 stav 1) i 5) Statuta Regulatornog Autoriteta za Elektronske i Postanske Komunikacije (u daljem tekstu – Autoritet ili RAEPK), Odbor RAEPK-a na 18 Sastanku po redu, odrzanom dana 14. septembra 2022 godine, Odlukom br. 2021 (Ref. Nr. Prot. 072/B/22) odobrio dokumente:

-        Nacionalni Plan Radio-Frekvencija

-        Odgovor na komentare operatera sa Javnih Konsultacija o dokumentu Nacionalnog Plana Radio-Frekvencija na Kosovo

Nacionalni plan za radio-frekvencije je dokument koji definiše opsege frekvencija za razliCite servise i postavlja osnovne uslove za dodelu i davanje frekvencija, kako bi se radio-frekvencijski spektar efikasno koristio i kako bi se izbegle smetnje.

 Nacionalni plan za radio-frekvencije je pripremljen za frekventni opseg od 8,3 kHz do 3000 GHz, u skladu sa preporukama i meÄ‘unarodniim odlukama ECC/CEPT (Izveštaj 25 ERO/CEPT-a, verzija iz 2020. godine), Evropskom tabelom za alokaciju i primenu frekvencija kao i u skladu sa nacionalnim potrebama, kako bi se zadovoljili zahtevi korisnika i industrije za što efikasnijim korišÄ‡enjem frekvencijskih resursa.

 

 

Preuzmi dokumenat