ODLUKA Br. 2044 O Izricanju Privredne Sankcije za preduzecce “mts” D.O.O

U prilogu clana 9 stav 1), clana 10, clana 79 stav 1) i 2), clana 99, clana 101 stav 1) i clana 102 stav 9.1) i 9.2) Zakona br. 04/L-109, o Elektronskim Komunikacijama (u daljem tekstu – Zakon ili ZEK); i clana 13. stav 1) i 5) Statuta (Ref. br. Prot. 054/B/17) Regulatornog Autoriteta za Elektronske i Postanske Komunikacije (u daljem tekstu: RAEPK ili Autoritet), Odbor Autoriteta na 20. Sjednici odrazanoj 2. Novembra 2022. Godine, nakon uvida u spise predmeta i preporuke Odjeljenja za elektronske komunikacije (DKE), doneo je Odluka br.2044 za izricanje ekonomskih sankcija za neispunjavanje regulatornih obaveza.