UREDBA O „GODISNJIM NAKNADAMA ZA NADZOR I PRAVO KORISCENJA RADIO-FREKVENCIJA”

Ova uredba se izdaje na osnovu clana 3. stav 1. clana 10. stavovi 4) i 12), clana 45. stavovi 1) i 2), clana 54. stav 2), tacka 2.6. i člana 57. stavovi 1) i 2) Zakona o elektronskim komunikacijama br. 04/L-109.

Cilj ove Uredbe je utvrdivanje redovnih godisnjih naknada za nadzor koriscenja radio-frekvencija i pravo koriscenje radio-frekvencija, kao krajna drzavna sredstva kojima upravlja Regulatorni autoritet za elektronske i postanske komunikacije (u daljem tekstu – RAEPK ili Organ) na citavoj teritoriji Republike Kosovo.

Ova Uredba vazi za sve operatere i pruzaoce usluga elektronskih komunikacija, ovlascene od strane RAEPK-a, kao i za druge korisnike radio-frekvencija na teritoriji Republike Kosovo.

Odbor Uprave donijela Odlukom sa br. 1100 (br. Prot.004 / B / 18) o "Uredbu br. 34 okojem definise  godisnjim uplatama za nadzor i pravo koriscenja radio-frekvencija (br. protokola 005 / B / 18)".