Këshillim Publik mbi Draft Dokumentin "Tabela e Shpërndarjes dhe Shfrytëzimit të Spektrit Frekuencorë në Republikën

  • Prishtinë, 17 Nëntor 2010

    Këshillim Publik mbi Draft Dokumentin "Tabela e Shpërndarjes dhe Shfrytëzimit të Spektrit Frekuencorë në Republikën e Kosovës“

    Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART), mbështetur në nenet; Nenet, 63 pika 1,2, 3, të Ligjit të Telekomunikacionit Nr. 2002/7, të ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-85, të Dokumentit, Politikat e Sektorit te Telekomunikacionit 3.7.2 a5 të Qeverisë së Kosovës ( MTPT) dhe Vendimit Nr. 25,...

    lexo më shumë