Draft Rregullore për Sigurimin e Qasjes

  • Prishtinë, 30 Dhjetor 2010

    Draft Rregullore per Sigurimin e Qasjes

    Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART), mbështetur në nenet: 1.2, 4.1, 4.2, 53, 56 dhe 57 të Ligjit të Telekomunikacionit Nr. 2002/7, të ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-85, pika 3.8.4 e dokumentit Politika e sektorit të Telekomunikacionit dt 13.06.2007 dhe Vendimit të Bordit të ART Nr. 52, të...

    lexo më shumë