Këshillim Publik mbi Draft Rregulloren per Interkoneksion

  • Prishtinë, 21 Prill 2011

    Këshillim Publik mbi Draft Rregulloren per Interkoneksion

    Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART), mbështetur Nenit 1, pika 1,2; Neni 16 pika 2 (a),(iv); Neni 21 pika 6; Neni 22 pika l), Nenit 53,Nenit 56, Nenit 57te të Ligjit të Telekomunikacionit Nr. 2002/7, të ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-85, , pika 3.8.4 a) e dokumentit Politika e Sektorit të Telekomunikacionit dt...

    lexo më shumë