Këshillimi publik për Analizën e Tregut të Telefonisë Fikse

Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART), mbështetur në nenin 1, pika (2); nenit 4, pika (4); nenit 12 pikat (1), (2), dhe (3); të Ligjit të Telekomunikacionit Nr.2002/7, të ndryshuar me Ligjin Nr.03/L-085 (tutje i njohur si - Ligji) dhe Vendimi Nr.146; ART Nr. Prot. 062/B/11 të Bordit i ART-së njofton të gjitha palët e interesuara mbi fillimin e këshillimit publik për:

1.Draft Raporti i Analizës së Tregut të Telefonisë Fikse dhe Përcaktimi i Operatorit me Fuqi të Ndjeshme në Treg: Draft Raporti - Analiza e tregut te Telefonise Fikse

2.Draft Aktvendimet për Definimin e Tregjeve:

3.Draft Aktvendimet për Përcaktimin e ndërmarrjeve si OFNT:

4.Përgjigjet e ART-së në komentet e pranuara gjatë fazës së Këshillimit publik: